//

سازی - مجموعه سه لا چنگ

ردیف موسیقی ایران : از پیشینه تاریخی تا سیر تحول

ردیف در تئوری موسیقی ایرانی به ترتیب و ترتیب‌بندی آهنگ‌ها و نغمات اشاره دارد. هر کدام از این آهنگ‌ها که به آن‌ها گوشه گفته می‌شود، جزئی از یک دستگاه یا آواز را تشکیل می‌دهند و بر اساس توسعه ملودی و موقعیت مکانی در دانگ‌های یک دستگاه یا آواز، مرتب می‌شوند. ردیف در موسیقی ایرانی نقش مهمی در فرهنگ موسیقی سنتی این کشور بازی کرده است و به حدی اهمیت دارد که به عنوان بخشی از میراث فرهنگی بی‌مانند توسط یونسکو به ثبت رسیده است.
ردیف موسیقی ایران : از پیشینه تاریخی تا سیر تحول