//

سه تار - مجموعه سه لا چنگ

میرزا عبدالله فراهانی

عبدالله فراهانی که با نام میرزا عبدالله (۱۲۲۲ خورشیدی، شیراز – ۱۲۹۷ خورشیدی) شناخته می‌شود، یک استاد برجسته‌ی موسیقی ایرانی و همچنین یک نوازنده مشهور سه‌تار و تار بود. وی از شخصیت‌های تأثیرگذار در حوزه‌ی موسیقی ایرانی بوده و نقاط قوت موسیقی ایرانی(گردآوری ردیف دستگاهی موسیقی ایران) را به تنظیم رسانده است.
میرزا عبدالله فراهانی