//

فاطمي - مجموعه سه لا چنگ

تغییرات در حیات موسیقایی مازندران

ر مطالعه تأثیراتی که از فرهنگ‌های دیگر بر موسیقی مازندران داشته است، دکتر ساسان فاطمی توجه ویژه‌ای به دوره قبل از تجدد (پیش از برپایی حکومت پهلوی اول) اختصاص داده است. در این دوره، برخورد موسیقی مازندران با موسیقی اقوام همسایه به عنوان مهم‌ترین مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. اما در دوره مدرن و گسترش شهرنشینی، که به همراه پیشرفت تکنولوژی، گسترش رسانه‌ها و صنعت ضبط و رادیو رخ می‌دهد، مسائل متعددی برای مطالعه وجود دارند.
تغییرات در حیات موسیقایی مازندران