//

گلوبالیزیشن - مجموعه سه لا چنگ

گلوبالیزِیشن و تکامل هویت موسیقی

گلوبالیزیشِن به عنوان یک فرآیند مهم و تأثیرگذار در عصر مدرن، با انتشار سریع اطلاعات، تبادل فرهنگ‌ها و ارتباطات بین‌المللی، جوامع انسانی را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است. این پدیده پیچیده نه تنها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بلکه در زمینه‌های هنری و فرهنگی نیز تأثیرات ژرفی داشته است.
گلوبالیزِیشن و تکامل هویت موسیقی